top of page

제12대 체코한인회 임원 안내  

회      장  : 김 명 희 (안젤라)                              

(명예회장  : 김 만 석)

부  회  장 : 이 재 상,  주 선 희,   

              신 용 욱(오스트라바)

총 무 부 장 : 김 도 균

회 계 부 장 : 이 영 애

여 성 부 장 : 이 정 희

홍 보 부 장 : 박 지 현

체 육 부 장 : 김 성 용

청 년 부 장 : 최 서 윤, 권 태 연

bottom of page